Αρχική / Νέα / Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και διακριτικό τίτλο «SPEEDEX»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38220/01/Β/97/149(03)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 002526601000
 
Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
 
Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «SPEEDEX», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 στην Αθήνα και επί της οδού Σιδηροκάστρου 1-3, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 της ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε., μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022.

4. Έγκριση και επικύρωση όλων των πράξεων, συμβάσεων και συναλλαγών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν, μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Κάθε μέτοχος που δικαιούται και επιθυμεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του ή σε περίπτωση μη εκδόσεώς τους, τα αποδεικτικά της μετοχικής του ιδιότητας, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα στο εξωτερικό που ορίζεται στην πρόσκληση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
 
 
Κηφισιά, 7 Ιουνίου 2022
Για την ΣΠΗΝΤΕΞ Α.Ε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ